top of page

รับสมัครงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการวาง SPEC กับบริษัทสถาปนิก,บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการที่ดูแลอยู่เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และเกิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 • ดูแลกลุ่มลูกค้าหลัก(Key Account)เพื่อติดต่อนำเสนอและวางสเปคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 • ดำเนินการวางและปรับสเปคโครงการต่างๆของบริษัทออกแบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 • นำเสนอและดำเนินการวางสเปคผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ กับสำนักงานสถาปนิก,โครงการก่อสร้างต่างๆ (Developer),บริษัทรับออกแบบ หน่วยงานราชการต่างๆ 

 • เข้าร่วมและจัดกิจกรรมของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการงานวางสเปคและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม และโยธาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก โครงสร้างวิศวกรรม สำนักงานออกแบบ หรืองานก่อสร้าง

 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง, Proactive skill, สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • มีความสามารถในการนำเสนอผลงานหรือ ทักษะด้าน Presentation

 • หากมีประสบการณ์ตรงกับสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมันรถ และผลตอบแทนการใช้รถให้)

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี 

 • Incentive 

 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ 

 • ค่าโทรศัพท์ 

 • ค่าน้ำมัน 

 • ประกันอุบัติเหตุ

 • งานเลี้ยงปีใหม่

 • เสื้อยูนิฟอร์ม 

 • อาหารกลางวัน

 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางทำงานต่างประเทศ)

ติดต่อ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล: โทร 0 3898 9559 ต่อ 1611

เจ้าหน้าที่การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ Senior และ ผู้จัดการ

bottom of page